vrijdag 26 februari 2016

10 Lessen uit het boek Job

Tien lessen

Hier zijn 10 lessen die we leren uit het boek Job.

Deze blog is een vertaling van Courtney Josephs blog 10 Lessons From the Book of Job {The Conclusion}.
Good Morning Girls heeft deze week de studie in het boek Job beëindigd!  Gefeliciteerd!!! Jullie hebben 42 lange hoofdstukken gelezen. Ik ben trots op jullie dat jullie het volgehouden hebben!

Hier zijn 10 lessen die we leren uit het boek Job.

In het boek Job lezen we dat Job vroom en oprecht was. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. En toen stortte zijn wereld in. Jobs lijden kwam niet doordat hij een slechte man was, maar door zijn trouw aan God. (Zie Job 1:8)

2.) We moeten nooit onze hoop op God verliezen, temidden van alle lijden.

Eén van de grootste geloofsbelijdenissen in de Bijbel is te vinden in Job 13. Job zegt: “Zie, al zou Hij mij doden,  zou ik niet hopen?”  Niemand kan onze vreugde en hoop stelen wanneer we op ons vertrouwen op God gevestigd hebben. Verlies nooit je hoop op God!

3.)  Onze vrienden kunnen falen wanneer we in de problemen zitten, maar God faalt nooit.

Job’s vrienden riepen hem ter verantwoording.  Job zei tegen zijn vrienden:  “jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters.” (16:2)  Job vertelt waar zijn innerlijke kracht vandaan komt :

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.
En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.
Ik zelf zal Hem aanschouwen,
en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde;
mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.
~Job 19:25-27
Op een dag zullen we met onze eigen ogen onze Verlosser zien! Omdat Hij leeft – vandaag en in de eeuwigheid – kunnen we de dag van morgen vanuit overwinning tegemoet zien!

4.) God is bij ons, ook al lijkt Hij stil te zijn.

Job worstelde enorm met Gods stilte te midden van zijn lijden. Tot 25 keer toe stelde hij de vraag “waarom”? Hij vroeg ook voortdurend om een kans om zich te verdedigen tegenover God. Job leed enorm veel. Hij zegt:
Maar Hij kent de weg die ik ga.
    Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen. 
Mijn voet heeft zich aan Zijn spoor gehouden;
    aan Zijn weg  heb ik mij gehouden, ik ben er niet van afgeweken. 
Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan;
 de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel~Job 23:10-12

5.)  Wijsheid krijg je door God te vrezen en je af te keren van het kwaad. 

Nederigheid is de sleutel. Trots kan verhinderen dat we Gods wegen volgen. En wanneer trots ons zicht troebel maakt, gaan we al gauw op het verkeerde pad wandelen. Job verklaart dat in Job 28:28 :
Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie,  de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

6.)  God is bij ons in het oog van de storm. 

De Heer is onze Herder en Hij verlaat ons nooit. Hij wandelt met ons door de donkere dalen. Hij sterkt onze ziel als we moe zijn. Hij leidt ons naar het rechte pad als we de weg kwijt zijn. Hij geeft ons moed als we bang zijn en troost ons als we pijn lijden. Onze God is de God van de storm!

7.) God heeft alles onder controle.

God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is machtig en heeft alle macht. We kunnen ons leven aan Hem toevertrouwen. We zien in Job hoofdstuk 1 dat niets in het leven van Job gebeurde zonder Gods toestemming. Elke pagina in de Bijbel wijst ons op de soevereiniteit van God – van de schepping in het boek Genesis tot de wederkomst van Christus in het boek Openbaringen.De Bijbel leert ons dat God alles onder controle heeft.

8.) Soms zondigen we, temidden van als ons lijden, zondigen we.

God vergeeft ons wanneer we nederig zijn en vergeving vragen. In Job 42 zien we dat Job dat ook doet. Job beseft dat God de Schepper is en hijzelf slechts een deel van de schepping:
Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as.
~Job 42:6

9.) Soms zondigen we tegen onze vrienden.

Jobs vrienden hebben niet alleen gefaald door er niet voor hem te zijn en hem te steunen op een liefdevolle manier, maar ze hebben hem ook nog eens slechte raad gegeven die gebaseerd was op een verkeerd godsbeeld dat ze hadden.
Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.
~Job 42:7

10.)  Na berouw en vergeving komt zegen.

In Job 42 doet Job een paar brandoffers voor zijn vrienden en bad, zoals God hem opgedragen had. God accepteerde Jobs gebed voor hen en DAARNA werd Job alle rijkdom teruggegeven en zelfs meer dan dat. NADAT hij gebeden had voor zijn vrienden.
Dat is een interessante les! Job vergaf zijn vrienden VOOR hij wist hoe gezegend hij zou worden! Het was het gebed dat ze zegen mogelijk maakte.
“En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend juk runderen en duizend ezelinnen.
~Job 42:12

Conclusie

Wanneer we gestresseerd, gekwetst en gefrustreerd zijn, kunnen we even een stapje achteruit ztten en kijken naar Gods schepping.
Ga eens naar buiten en kijk naar de lucht. Zie je hoe groot God is?
Ga dan terug naar bidden en open je Bijbel. Leer meer over Gods liefe voor jou!
Vertrouw erop dat Hij voor jou kan zorgen. Hij schiep tenslotte de hemel en aarde, en houdt die aarde draaiende!
Lees eens de woorden die Jezus sprak in Matteüs 6: 25-34!
Onze hemelse Vader geeft de mussen te eten en kleedt de leliën.
Dan kan Hij ook wel voor ons zorgen in onze beproevingen!
Op het einde van het leven van Job beloont God hem voor zijn trouw.
Mogen wij even trouw zijn aan Hem!
Wandel met de Koning,

Courtney

Geen opmerkingen:

Een reactie posten